__0000_pasek
menu

KANCELARIA

__0003_sep
menu

CZYNNOŚCI

__0003_sep
menu

DOKUMENTY

__0003_sep
menu

OPŁATY

__0003_sep
menu

LINKI

menu

KONTAKT

__0003_sep

Dane i dokumenty potrzebne do sporządzenia Aktu notarialnego

DANE STRON

DOKUMENTY

osoby fizyczne:

 • imiona i nazwisko
 • imiona rodziców
 • seria i numer dokumentu dowodu osobistego lub paszportu
 • PESEL
 • NIP
 • stan cywilny
 • adres zamieszkania

osoby prawne:

 • pełna nazwa
 • adres siedziby
 • aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.
 • dane przedstawicieli wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocników obejmują oprócz imion i nazwisk również PESEL, miejsce zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał wypisu aktu notarialnego dokumentującego udzielone pełnomocnictwo

Kupno/sprzedaż zabudowanej lub niezabudowanej działki:

 • - odpis zwykły księgi wieczystej,
 • - podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, inne dokumenty nabycia własności lub innych praw
 • - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie odłączana działka do nowej księgi wieczystej,
 • - ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje jej podział,
 • - mapa sytuacyjna do celów prawnych.

Kupno/sprzedaż lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu:

 • - aktualny odpis księgi wieczystej,
 • - podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego stanowiącego podstawę nabycia lub inny dokument stanowiący tytuł prawny do lokalu
 • - zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • - zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • - dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

Kupno/sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • - zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • - podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego i inne
 • - aktualny odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli została założona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • - zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • - zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • - akt zgonu spadkodawcy,
 • - testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 • - akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • - zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego

Umowa majątkowa małżeńska

 • - odpis skrócony aktu małżeństwa

DANE DODATKOWE

DOKUMENTY DODATKOWE

 • - cena kupna/sprzedaży lub wartość rynkowa w przypadku innych czynności
 • - warunki i data wydania nieruchomości lub innego przedmiotu umowy
 • - numery rachunków bankowych
 • - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn stwierdzające, że podatek został zapłacony, lub że się nie należy, albo że zobowiązanie podatkowe wygasło w wyniku przedawnienia
 • - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia
 • - akty urodzenia lub akty małżeństwa
 • - umowa kredytowa
 • - oświadczenie banku o udzielenie kredytu