__0000_pasek
menu

KANCELARIA

__0003_sep
menu

CZYNNOŚCI

__0003_sep
menu

DOKUMENTY

__0003_sep
menu

OPŁATY

__0003_sep
menu

LINKI

menu

KONTAKT

__0003_sep

Czynności - wykaz usług notarialnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne, w tym.:

 • - umowa sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 • - umowa przedwstępna
 • - umowa deweloperska
 • - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności
 • - umowa darowizny,
 • - umowa dożywocia,
 • - umowa zamiany,
 • - umowa ustanowienie hipoteki
 • - umowa sprzedaży nieruchomości rolnej
 • - inne umowy przenoszące własność nieruchomości, innych rzeczy i praw majątkowych,
 • - umowa ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
 • - umowa majątkowa małżeńska,
 • - umowa zniesienia współwłasności,
 • - umowa o podział majątku wspólnego,
 • - umowa o dział spadku,
 • - umowa zbycia spadku
 • - umowa ugody,
 • - umowa spółki,
 • - umowa dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu)
 • - umowa o rentę
 • - umowa ustanowienia prawa pierwokupu
 • - oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego
 • - pełnomocnictwo
 • - odwołanie pełnomocnictwa
 • - testament
 • - odwołanie testamentu

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

2) sporządza poświadczenia:

w tym:

- poświadczenie własnoręczności podpisu

 • - poświadczenie uznania podpisu
 • - poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • - poświadczenie daty okazania dokumentu
 • - poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

3) doręcza oświadczenia,

4) spisuje protokoły, w tym:

 • - protokół walnego zgromadzenia spółki
 • - protokół z posiedzenia zarządu spółki
 • - protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej
 • - protokół dziedziczenia
 • - protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu
 • - protokół stawiennictwa jednej i niestawiennictwa drugiej strony
 • - protokół przyjęcia do depozytu
 • - protokół wydania depozytu
 • - protokół doręczenia oświadczenia
 • - protokół otwarcia oferty

5) sporządza protesty weksli i czeków,

6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów w tym:

 • - oświadczenie o przyjęciu spadku
 • - oświadczenie o odrzuceniu spadku
 • - oświadczenie o przyjęciu oferty sprzedaży nieruchomości
 • - oświadczenie o objęciu udziałów
 • - oświadczenie o przystąpieniu do spółki
 • - oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
 • - oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
 • - oświadczenie o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej
 • - oświadczenie o zezwoleniu na wykreślenie hipoteki
 • - oświadczenie o przystąpieniu do długu i poddanie się egzekucji

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Przykładowe czynności